زبان بدن (Body Language)

۱۶ روشبرایافزایشمهارتزبانبدن   افزایشمهارتزبانبدنشمامیتواندتفاوتچشمگیریدرمهارتهایمردمی،جذابیتوخلقوخویکلیشما بوجودآورد. درموردچگونگیبکارگیریزبانبدنتانراهکارخاصیوجودندارد. آنچهکهشماانجاممیدهیدممکناستبهتعداد زیادیروشموردتفسیرواقعشود. درعینحالیکهبهمحیطومخاطبشمانیزبستگیدارد. احتمالاشمازمانی
/ 3 نظر / 300 بازدید