زبان بدن (Body Language)

۱۶ روشبرایافزایشمهارتزبانبدن

 

افزایشمهارتزبانبدنشمامیتواندتفاوتچشمگیریدرمهارتهایمردمی،جذابیتوخلقوخویکلیشما بوجودآورد.

درموردچگونگیبکارگیریزبانبدنتانراهکارخاصیوجودندارد. آنچهکهشماانجاممیدهیدممکناستبهتعداد زیادیروشموردتفسیرواقعشود. درعینحالیکهبهمحیطومخاطبشمانیزبستگیدارد.

احتمالاشمازمانی

/ 3 نظر / 301 بازدید
م محممودی

جالب بود مرسی

م ح

[چشمک]از تست شناسی خیلی خوشم امد

حسنا

سپاس